Manioc and Climate Change

 

Climate Change I save spoilem manioc blong yumi. Bigfala
san I save bonem ol lif, mekem se kaikai I no gud. Bigfala ren
I save mekem se kaikai I stink nomo long graon mo ol sik mo
disis I mekem manioc I no gud. Ol saeklon oli save brokbrokem
lif manioc mo spoilem kaikai blong hem.

Document Tabs