Yam mo Kumala and Climate change

 

Climate Change I save spoilem yam blong yumi. Bigfala san I
save bonem ol lif, mekem se kaikai I no gud. Bigfala ren I
save mekem se kaikai I stink o ol pipey oli kam plante. Samtaem
yam I luk redi be kaikai I no gud nomo. Ol saeklon oli
save brokbrokem lif yam mo spoilem kaikai blong hem.

Document Tabs